flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Правила внутрішнього трудового розпорядку Рівненського окружного адміністративного суду

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Рівненського окружного адміністративного суду

 

1.Загальні положення

            1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Рівненського окружного адміністративного суду (далі – Правила) розроблені відповідно до Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про відпустки», та інших нормативно-правових актів.

            1.2. Правила визначають функціональні обов’язки працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавської дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни.

            1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку є обов’язковими для всіх працівників Рівненського окружного адміністративного суду незалежно від посади. Недотримання або порушення зазначених правил є підставою для застосування до винних передбаченої чинним законодавством відповідальності.

 

2.Порядок прийняття та звільнення

працівників Рівненського окружного

адміністративного суду

            2.1. Призначення, припинення повноважень та звільнення суддів Рівненського окружного адміністративного суду здійснюється згідно з законами України «Про судоустрій і статус суддів».

            2.2. Порядок прийняття на державну службу регулюється Законом України «Про державну службу» та здійснюється на конкурсній основі. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державних службовців».

            2.3. Помічники суддів призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату суду за поданням відповідного судді.

            2.4. Прийом на роботу інших працівників суду здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

            2.5. Працівники реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

            При прийнятті на роботу кандидат повинен пред’явити:

2.6. Укладення трудового договору з суддями оформляється наказом голови суду, а з державними службовцями, службовцями, працівниками патронатної служби та робітниками, зайнятими обслуговуванням – наказом керівника апарату,  які доводяться до відома працівника під розписку.

2.7. При укладенні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручається виконувати. Випробування встановлюється згідно з законодавством на строк:

Якщо після закінчення випробування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

2.8. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу посаду керівник апарату зобов’язаний:

2.9. Припинення трудового договору може мати місце тільки з підстав, визначених законодавством.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у випадках, передбачених статтею 83 Закону України «Про державну службу».

2.10. В день звільнення працівнику видається його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проводиться з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з наказом та законодавством, з посиланням на відповідну статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

 

3.Основні права і обов’язки  працівників Рівненського окружного  адміністративного суду

 

            3.1. Основні обов’язки суддів передбачені статтею 56 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

Судді зобов’язані:

1) справедливо безсторонньо та своєчасно розглядати і вирішувати судові справи відповідно до закону з дотриманням засад і правил судочинства;

2) дотримуватися правил суддівської етики, у тому числі виявляти та підтримувати високі стандарти поведінки у будь-якій діяльності з метою укріплення суспільної довіри до суду, забезпечення впевненості в чесності та непідкупності суддів;

3) подавати декларацію доброчесності судді та декларацію родинних зв’язків судді;

4) виявляти повагу до учасників процесу;

5) не розголошувати відомості, які становлять таємницю, що охороняється законом, у тому числі таємницю нарадчої кімнати і закритого судового засідання;

6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;

7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

8) систематично розвивати професійні навички (уміння), підтримувати свою кваліфікацію на належному рівні, необхідному для виконання повноважень у суді, де він обіймає посаду;

9) звертатися з повідомленням про втручання в його діяльність як судді щодо здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора упродовж п’яти днів після того, як йому стало відомо про таке втручання;

10) підтверджувати законність джерела походження майна у зв’язку з проходженням кваліфікаційного оцінювання або в порядку дисциплінарного провадження щодо судді, якщо обставини, що можуть мати наслідком притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, викликають сумнів у законності джерела походження майна або доброчесності поведінки судді.

     3.2. Основними обов’язками державних службовців та інших категорій працівників Рівненського окружного адміністративного суду є:

 

3.3.Працівник повинен діяти у межах своїх повноважень:

 

4.Основні обов’язки керівництва Рівненського окружного

адміністративного суду

            4.1. Керівництво Рівненського окружного адміністративного суду зобов’язане:

 

5.Робочий час

 

            5.1. Тривалість робочого часу працівників Рівненського окружного адміністративного суду відповідно до законодавства не може перевищувати 40 годин на тиждень.

            У суді встановлюється наступний режим роботи, який зобов’язані дотримувати усі працівники:

- початок роботи - о 8.30 год. впродовж тижня,

- перерва для відпочинку і харчування - з 13.00 год. до 13.45 год. впродовж  тижня,

- кінець робочого дня  - о 17.15 год.

            Вихідні дні – субота і неділя.

            Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.

            Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи працівники суду зобов’язані за розпорядженням керівництва суду з’явитись на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного законодавства.

            5.2. Працівник, який з’явився на роботу у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, не допускається до роботи в цей день. При виявленні впродовж робочого дня працівника у нетверезому стані, останній відсторонюється від роботи. Питання про відповідальність таких працівників вирішується відповідно до чинного законодавства.

            У випадку несвоєчасної явки на роботу або дострокового залишення свого робочого місця від винної особи одержується письмове пояснення та до неї застосовуються передбачені законодавством заходи дисциплінарного впливу.

            5.3. Питання зміни часу початку та закінчення роботи для окремих працівників при необхідності вирішується головою суду в індивідуальному порядку.

            5.4. Всі працівники виконують свої службові обов’язки, як правило, в закріплених за ними робочих кабінетах, в інших призначених для цього приміщеннях, а також за дорученням керівництва в інших установах, організаціях, на підприємствах.

            5.5. За рішенням голови суду у зв’язку з невідкладною виробничою потребою працівник може бути відкликаний із щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

 

6.Заохочення за успіхи у роботі

 

            6.1. За сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі у Рівненському окружному адміністративному суді передбачаються такі форми матеріального та морального заохочення:

 

          Заохочення оголошується в наказі, доводиться до відома колективу та записується до трудової книжки працівника.

            6.2. За особливі заслуги судді, державні службовці та інші працівники можуть представлятись до державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.3. Застосування заходів заохочення до помічника судді здійснюється керівником апарату суду за поданням судді.

 

  1. Відповідальність за порушення трудової дисципліни та незадовільне виконання службових обов’язків

 

7.1. Особливості дисциплінарної відповідальності суддів визначені Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

7.2. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини державного службовця, службовця, працівника патронатної служби, робітника, зайнятого обслуговуванням  покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених законодавством.

7.3. До державних службовців, службовців та робітників, зайнятих обслуговуванням за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень та скоєння вчинків, які дискредитують Рівненський окружний адміністративний суд, застосовуються дисциплінарні стягнення, передбачені діючим законодавством:

догана,

звільнення.

7.4. До державних службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю в Україні, відповідно до статті 66 Закону України «Про державну службу» можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

- зауваження;

- догана;

- попередження про неповну службову відповідність;

- звільнення з посади державної служби.

7.5. Незалежно від накладення дисциплінарного стягнення керівник має право позбавити працівника премії частково чи повністю за допущене порушення трудової чи виконавської дисципліни, невиконання функціональних обов’язків, низьку ефективність праці.

            Дисциплінарне стягнення застосовується за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з його виявлення, не рахуючи відсутності працівника на роботі у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

            Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

            До накладення стягнення від порушника трудової дисципліни повинно бути отримане пояснення в письмовій формі. Відмова працівника від надання пояснення не може бути перешкодою для накладення стягнення.

            Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівнику під розписку.

 

8.Контроль за дотриманням Правил

 

8.1. Ці Правила доводяться до відома усіх працівників суду під підпис та розміщуються у доступному для всіх працівників місці.

8.2. Контроль за дотриманням Правил покладається на голову суду та керівника апарату суду.