flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

  

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

 

Компетенція суду

Відповідно до статтей 21 та 22 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Рівненський окружний адміністративний суд це місцевий адміністративний суд першої інстанції, який розглядає справи адміністративної юрисдикції.

  Предметна підсудність адміністративних справ. (Стаття 18 Кодексу адміністративного судочинства)

Окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи:

1) однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених КАСУ, та крім справ щодо їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам;

2) про застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням;

3) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб’єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

 

Територіальна підсудність адміністративних справ. (Стаття 19 Кодексу адміністративного судочинства)

1.Адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцем знаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

2.Адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.

 3. Адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, крім випадків, передбачених цим Кодексом, адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель, адміністративні справи, відповідачем у яких є закордонне дипломатичне чи консульське представництво України, його посадова чи службова особа, а також адміністративні справи про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії, про заборону (примусовий розпуск, ліквідацію) політичної партії вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

 4. У разі невизначеності цим Кодексом територіальної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

 

 

Нормативно-правові засади діяльності суду:

1. Конституція України, Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. (зі змінами та доповненнями)

2. Кодекс адміністративного судочинства України, Закон від 06.07.2005 р. № 2747-IV. (зі змінами та доповненнями)

3. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII. (зі змінами та доповненнями)

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. (зі змінами та доповненнями)

5. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 15.07.2015 р. № 610-VIII. (зі змінами та доповненнями)

6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР. (зі змінами та доповненнями)

7. Закон України «Про судовий збір»  від 08.07.2011 р. № 3674-VI. (зі змінами та доповненнями)

8. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. № 2939-VI. (зі змінами та доповненнями)

9. Указ Президента України «Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних суддів, затвердження їх мережі» від 16.11.2004 р. № 1417/2004. (зі змінами та доповненнями)

10. Указ Президента України «Про кількісний склад суддів адміністративних суддів» від 16.05.2007 р. № 417/2007. (зі змінами та доповненнями)

11. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень» від 25.05.2006 р. № 740. (зі змінами та доповненнями)

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» від 19.10.2016 р. № 736.  (зі змінами та доповненнями)

13. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14.04.1997 р. № 348. (зі змінами та доповненнями)

14. Наказ Державної судової адміністрації України № 174 від 17.12.2013 р. «Про затвердження Інструкції з діловодства в адміністративних судах Укрїни».

15. Наказ Державної судової адміністрації України № 168 від 15.12.2011 р. «Про затвердження Інструкції про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду». (зі змінами та доповненнями)

16. Наказ Державної судової адміністрації України № 108 від 20.09.2012 р.  «Про затвердження Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)» (зі змінами та доповненнями внесених згідно Наказу Державної судової адміністрації України № 141 від 22.10.2013 р. «Про внесення змін до Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання)»)

17. Наказ Державної судової адміністрації України № 22 від 11.02.2010 р.  «Про затвердження Переліку судових справ і документів, що утворюються в діяльності суду, із зазначенням строків зберігання».

18. Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затверджене рішенням Ради суддів України від 26.11.2010 р. № 30;

19.  Правила поведінки працівника суду, затверджені рішенням Ради суддів України від 06.02.2009 р. № 33.